Waar staat KIK voor

VISIE
KIK is een vereniging van maatschappelijk bewuste kinderopvangorganisaties die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van en het maatschappelijk debat over kinderopvang. KIK staat voor verbinding, ontwikkeling en beïnvloeding van (pedagogische) kwaliteit bij de KIK-organisaties en alles wat daartoe bijdraagt. De leden van KIK stellen het belang van het kind centraal, werken voortdurend aan kwaliteit en willen een benchmark zijn voor elkaar. Samen bereiken de leden van KIK meer dan alleen. De leden van KIK investeren in nauwe samenwerking met het onderwijs en andere ketenpartners, vanuit het perspectief van een optimale ontwikkeling van alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. KIK streeft, vanuit deze visie, naar het verstevigen van de positie van de maatschappelijke kinderopvang. KIK wil bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en bijdragen aan hun welbevinden.

BELEID EN UITVOERING
De volgende punten staan centraal in het beleid en de uitvoering van de bij KIK aangesloten
kinderopvangorganisaties én in de onderlinge samenwerking.
1. Maatschappelijke opdracht
Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen en is van belang voor ouders die arbeid en zorg willen combineren.
2. Ontwikkeling van kinderen
Wij werken ontwikkelingsgericht, waarbij spelenderwijs leren het uitgangspunt is. We stellen ons ten doel een rijke opvoedingsomgeving aan te bieden waarin kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Wij bieden een rijk opvoedingsklimaat met aandacht voor alle talenten van kinderen en investeren voortdurend in veiligheid, kwaliteit, personeel, pedagogiek en locaties.
3. Veiligheid om te ontwikkelen
We observeren ieder kind aandachtig om er zicht op te hebben of het zich prettig en veilig voelt. Alleen dan kan een kind zich immers goed ontwikkelen. We vinden de sociale en fysieke veiligheid van het kind van het grootste belang, waarbij we van mening zijn dat kinderen uitdagingen nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Ook daarin zit de kwaliteit van goede kinderopvang.
4. Partner in de opvoeding
Wij leveren een bijdrage aan de opvoeding van kinderen en bieden wat het beste bij het kind past. De dialoog met ouders en ouderinspraak zijn daarbij erg belangrijk. Samen met ouders staan we voor een optimale ontwikkeling van kinderen. We hechten veel waarde aan de mening van ouders, ook via de onafhankelijke landelijke belangenverenigingen van ouders in de kinderopvang.
5. Voldoende en gekwalificeerd personeel
Wij investeren continu in het kennisniveau van onze medewerkers door opleiding en bijscholing. Met het beroepsonderwijs werken we aan de verdere verbetering van onderwijsmethoden en daarmee aan de kwaliteit van de opleidingen tot pedagogisch medewerker. De ontwikkeling van het vak van pedagogisch medewerker is van groot belang voor de kwaliteit van de kinderopvang, om die reden heeft KIK aan de wieg gestaan van de beroepsvereniging van pedagogisch medewerkers PPINK. Locatiemanagement, hoger management en directieleden hebben minimaal hbo kennis-, werk- en denkniveau.
6. Samenwerking met primair onderwijs
We werken intensief samen met het primair onderwijs. Wij streven er naar om kinderen van nul tot en met twaalf jaar doorgaande ontwikkellijnen te bieden, met zo min mogelijk of zo soepel mogelijke overgangen tussen kinderopvang en onderwijs. Samen met het onderwijs zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen.
7. Samenwerking met andere partijen
Het belang van kinderen staat bij de KIK-leden voorop. Leden van KIK zoeken samenwerking met partijen als welzijn, jeugdzorg, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg om optimale zorg aan kinderen te bieden. Ook zoeken leden van KIK samenwerking met organisaties voor sport, cultuur etc. om de talenten van kinderen zo breed mogelijk te ontwikkelen.
8. Maatschappelijk betrokken ondernemen
Als maatschappelijke kinderopvangorganisaties maken wij ons er hard voor dat in de kinderopvang behaalde rendementen worden geherinvesteerd in de kinderopvangorganisatie en besteed worden aan verbetering van de (kwaliteit van de) kinderopvang. Wij garanderen dat de bijdragen van ouders en overheid ten goede komen aan de kinderopvang.
9. Kennis en ontwikkeling van kinderopvang
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat goede kinderopvang kinderen veel extra’s biedt: sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch zijn zij verder in hun ontwikkeling dan leeftijdsgenootjes die geen kinderopvang hebben genoten. Kennis van de ontwikkeling van kinderen is van groot belang, vinden wij. Om de kwaliteit van de kinderopvang ook in de toekomst te waarborgen en vergroten, steunt KIK initiatieven vanuit de branche en daarbuiten die zich hier hard voor maken en participeren leden van KIK in wetenschappelijk onderzoek.
10. Good governance en kwaliteitscertificering
De leden van KIK hechten aan goed bestuur, behoorlijk toezicht en transparantie en onderschrijven de Governance Code Kinderopvang. Alle KIK-organisaties hebben een (intern of extern) systeem voor kwaliteitsborging.
11. Goed werkgeverschap
Inherent aan de maatschappelijke opdracht van kinderopvang is goed werkgeverschap. De leden van KIK zorgen voor een prettige en veilige werkomgeving en geven veel aandacht aan de ontwikkeling en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Goede medewerkers zijn immers cruciaal voor goede kinderopvang.

Synergie
Leden van KIK werken nauw samen om de hierboven genoemde punten te realiseren. Die samenwerking ontvouwt zich op verschillende niveaus van de organisaties: bestuurders, stafleden, pedagogen en management. Gezamenlijk optrekken leidt tot synergie en versterking van de kwaliteit van de kinderopvang. De lobby rond bovengenoemde punten laten we over aan de brancheorganisaties in de kinderopvang, uiteraard levert KIK daar input voor.
Lid van KIK zijn: Bink, Dak kindercentra, Junis Kinderopvang, Kanteel Kinderopvang, Kinderopvang Humanitas, KinderRijk, Kinderopvanggroep, Kober kinderopvang, MIK Kinderopvang, SKSG, Spring Kinderopvang, TintelTuin en 2Samen. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor ongeveer 86.000 kinderen en 10.000 werknemers.  (Visie en 11 punten plan versie 15 september 2017)

Datum: juli 2018