Fusie SKE en Kinderopvang Humanitas

Enschede, 14 oktober 2014
SKE kinderopvang uit Enschede en Stichting Kinderopvang Humanitas hebben vandaag de handtekening gezet onder de akte voor een bestuurlijke fusie. Begin juli werd hiertoe al een intentieovereenkomst getekend. De ondernemingsraden onderschrijven dat bestuurlijke samenwerking een goede stap is en beide organisaties helpt bij de realisatie van inhoudelijke en bedrijfsmatige doelstellingen.

SKE Kinderopvang en Stichting Kinderopvang Humanitas tekenen voor bestuurlijke fusie. Deze bestuurlijke fusie betreft behalve SKE ook de andere stichtingen van de organisatie. Alle Stichtingen blijven als rechtspersonen in tact en de huidige directie (Christien van Wijk en Sipke de Jager) blijft aan. Christien van Wijk van SKE kinderopvang vormt samen met Anja Hol en Egbert Schelhaas van Kinderopvang Humanitas de nieuwe raad van bestuur van SKE kinderopvang.
Continuïteit en kwaliteit
Het is bekend dat de vraag naar kinderopvang al geruime tijd terugloopt. SKE vindt het bieden van kwalitatief goede kinderopvang erg belangrijk. In Kinderopvang Humanitas heeft SKE kinderopvang een partner gevonden die mee kan helpen de dienstverlening verder te ontwikkelen. Door de bundeling van krachten blijft het mogelijk om in te spelen op de veranderende behoefte aan kinderopvang door ouders en op de wensen die de ouders en  overheid hebben ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen.
Gezamenlijk plan
De komende maanden werken SKE kinderopvang en Kinderopvang Humanitas een plan uit voor de samenwerking. Dit gebeurt in nauw overleg met de medezeggenschapsraden en de vakbonden. Zowel SKE kinderopvang als Kinderopvang Humanitas hechten er veel waarde aan dat de continuïteit en kwaliteit van de kinderopvang geborgd blijft, alsook de reeds in gang gezette ontwikkeling van intensieve samenwerking met de scholen.
Over SKE kinderopvang en andere stichtingen
SKE kinderopvang  is met 88 locaties Kinderdagverblijf, BSO en peuterspeelzalen de grootste aanbieder van kinderopvang in de regio’s Twente en Achterhoek. Onder het motto ‘Ontwikkelen doe je samen’, worden iedere dag bijna vierduizend kinderen in de leeftijd van nul tot 13 jaar begeleid en gestimuleerd in hun ontwikkeling, in een veilige en vertrouwde omgeving.
Over Stichting Kinderopvang Humanitas
Stichting Kinderopvang Humanitas is de grootste landelijke kinderopvangaanbieder zonder winstoogmerk, met in totaal 288 kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders door heel Nederland. De pedagogische meerwaarde van het aanbod aan ruim tienduizend kinderen is leidend voor alle keuzes die de organisatie maakt en het dagelijks aanbod dat de pedagogische medewerkers bieden.

[15.10.2014]