Brief van KIK aan woordvoerders Tweede Kamer

2 februari 2015

Aanstaande donderdag vindt er een Algemeen Overleg over kinderopvang plaats, tevens wordt deze week het Wetsvoorstel versterking positie ouders in stemming gebracht. Graag vraag ik namens KIK uw aandacht voor een tweetal onderwerpen. KIK is een vereniging van twaalf maatschappelijke kinderopvangorganisaties, verspreid over Nederland. De KIK-organisaties vertegenwoordigen ongeveer 10% van de Nederlandse kinderopvang. Deze organisaties werken samen om de kwaliteit van de kinderopvang - binnen de eigen organisaties en daarbuiten- te versterken, nu en in de toekomst.

De hoofdlijnen van de nieuwe financieringssystematiek kinderopvang, zoals verwoord door de Staatssecretaris van Financiën, de heer Wiebes, en door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Asscher, liggen donderdag ter bespreking voor in het Algemeen Overleg. Beide bewindspersonen streven met dit voorstel naar minder complexiteit, eenvoudiger financiering van de kinderopvang en het verminderen van fouten en fraude.

De leden van KIK zijn in principe niet tegen instellingsfinanciering. Een dergelijke vorm van financiering kan een oplossing zijn voor de geconstateerde knelpunten. Dat zal echter alleen het geval kunnen zijn als de voorstellen samen met partijen uit de praktijk scherp op uitvoerbaarheid worden getoetst en alle mogelijke consequenties goed doordacht worden. Pas dan kan beoordeeld worden of dit de beste systematiek is om de geconstateerde knelpunten op te lossen. Wij waarderen het zeer dat beide bewindspersonen aangeven het voorstel samen met de praktijk verder vorm te zullen geven.

Wij willen ú vragen bij beide bewindspersonen te benadrukken dat er pas onomkeerbare besluiten genomen worden als volstrekt helder is wat de consequenties van deze ingrijpende herziening zijn. Wij vragen met klem om nu nog geen besluit te nemen over de voorgestelde oplossingsrichting, maar de gekozen richting eerst onderwerp van nader onderzoek te maken. Uiteraard zijn de leden van KIK bereid om een bijdrage te leveren aan het doordenken van de consequenties van de voorstellen en de uitvoerbaarheid ervan. Wij wijzen u op de brief van de Brancheorganisatie kinderopvang d.d. 30 januari 2015 waarin eveneens uw aandacht voor dit onderwerp gevraagd wordt.

Tevens wordt deze week het Wetsvoorstel versterking positie ouders in stemming gebracht. Wij hechten zeer aan de inspraak van ouders op de kwaliteit van de kinderopvang. Wij hebben in onze organisaties al stappen gezet om die versterkte positie verder (cyclisch) vorm en inhoud te geven. De versterking van het adviesrecht over de kwaliteit maakt dat ouders inspraak hebben op de kern van kinderopvang: de pedagogische kwaliteit die van grote invloed is op het welbevinden van kinderen.  De memorie van toelichting op het wetsvoorstel stelt voor om het adviesrecht bij prijswijziging te laten vervallen, hier staat een versterking van het adviesrecht op kwaliteit tegenover.

Gezien de almaar oplopende regeldruk in de kinderopvang, hechten wij sterk aan het laten vervallen van het adviesrecht op de prijs. In welke branche wordt afnemers om advies over de prijs gevraagd? De pedagogische kwaliteit is bepalend, daarover willen wij graag met ouders in gesprek gaan. Het is vervolgens aan de ondernemer om die pedagogische kwaliteit in een reële prijs om te rekenen, de ondernemer loopt immers ook het ondernemersrisico. Wij vertrouwen er op dat u en uw collega’s hier bij de stemming over het wetsvoorstel rekening mee zullen houden.
 

[04.02.2015]